Náležitosti typového projektu

Dokumentace typový dům bez osazení v rozsahu DSP
Projektová dokumentace pro stavební povolení typového rodinného domu je určena,
pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení, k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, popřípadě k územnímu souhlasu.

Obsah dokumentace:

B) Souhrnná technická zpráva: popis architektonického a stavebně technického řešení  stavby včetně technického řešení topení, elektroinstalací a zdravotní techniky

D) Doklady: autorizace, oprávnění k projektové činnosti

F) Dokumentace stavebních objektů

· Stavební část: zobrazuje a určuje polohu hlavních konstrukcí, stanovuje materiálové řešení konstrukcí v objektu, zobrazuje vzhled domu a popisuje hlavní prvky použité v objektu. Skládá se z textové části (technická zpráva) a výkresové části (půdorysy základů, podlaží , střechy, řez(y) a pohledy v měřítku 1:100)

· Stavebně konstrukční část řeší základní statiku domu. Skládá se z textové části (technická zpráva) a výkresové části (skladbu stropu a výkres krovu v měřítku 1:100)

· Požárně bezpečnostní řešení obsahuje popis požárně bezpečnostního řešení stavby a stanovuje minimální odstupové vzdálenosti řešeného objektu.

· Vytápění: řeší způsob vytápění objektu, typ zdroje tepla a otopných těles. Skládá se z textové části (technická zpráva) a výkresové části (půdorysy podlaží v měřítku 1:100 se zakreslením umístění zdroje tepla a umístění a napojení otopných těles s jejich popisem a dimenzí připojovacího potrubí).

· Zdravotně technické instalace: řeší rozvody kanalizace, vodovodu a plynu. Skládá se z textové části (technická zpráva) a výkresové části (půdorysy podlaží se zakreslením zařizovacích předmětů a rozvodů kanalizace, vodovodu a plynu  včetně dimenzí  v měřítku 1:100).

· Elektroinstalace: řeší rozvody silnoproudé elektrotechniky. Skládá se z textové části (technická zpráva) a výkresové části (půdorysy podlaží v měřítku 1:100, schéma domovní rozvodnice, schéma elektroměrové rozvodnice, uzemnění a hromosvod).
Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení typového domu není: Osazení na pozemek, průkaz energetické náročnosti budovy, výkaz výměr, rozpočet.

Dokumentace osazení domu v rozsahu DSP

Tento doplněk dokumentace řeší situační osazení vybraného typu domu na konkrétní pozemek investora. Jedná se o výškové a polohopisné umístění domu, o napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektro a plyn) a o napojení na komunikaci.

Dokumentace je doplněna o:

A) Průvodní zpráva: zpráva obsahuje identifikační údaje, údaje o dosavadním využití území, údaje o provedených průzkumech, informace o splnění požadavků dotčených orgánů, věcné a časové vazby na výstavbu, informace o termínech a informace o nákladech na stavbu.

C) Situace: tato část projektové dokumentace řeší umístění objektu na pozemku investora a to polohopisně i výškopisně. Součástí této složky jsou situace katastrální, vytyčovací, koordinační a situace požárně nebezpečného prostoru.

E) Zásady Organizace Výstavby (ZOV): V této části dokumentace je stručně popsán harmonogram výstavby s časovými návaznostmi (pozor jedná se pouze o teoretickou část, která je však vyžadována stavebním úřadem).

← zpět na informace o typových projektech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>